Polityka prywatności
www.przedszkole5.pl

Szanowni Państwo,
realizując wymóg Parlamentu Europejskiego w sprawie RODO informujemy, że jesteśmy zaangażowani w ochronę danych osobowych, które Państwo nam powierzają i dokładamy wszelkich starań aby Państwa dane były odpowiednio przetwarzane i chronione.

W sposób czytelny i przejrzysty pokazujemy sposoby wykorzystania tych danych oraz sposoby ich ochrony bez względu na to kogo dotyczą – rodziców, pracowników czy też współpracowników.
Zależy nam, by przetwarzanie danych osobowych było zgodne z naszymi zobowiązaniami, ale też nie łamało prawa – dlatego opieramy się na przepisach:

 • Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (EU) 2016/679;
 • Dyrektywa Komisji Europejskiej o Prywatności oraz Komunikacji Elektronicznej (regulacje z roku 2003);
 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996) oraz Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o Systemie Oświaty (Dz. U. z 2017 r. poz. 2198)

w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

Dane osobowe nie będą przez nas wykorzystywane w inny sposób, niż zadeklarujemy w Polityce Prywatności.
Będziemy chronić i odpowiednio przetwarzać dane osobowe, z którymi Państwo w sposób dobrowolny podzielicie się z nami.

Nasza placówka dokłada wszelkich starań w zakresie zabezpieczenia Państwa danych osobowych.

W związku z tym stosujemy środki bezpieczeństwa techniczne, organizacyjne oraz informacyjne.

Chronimy Państwa dane przed:

 • przypadkowym lub bezprawnym zniszczeniem,
 • przypadkową utratą i nieuprawnionym dostępem,
 • niewłaściwym użyciem,
 • modyfikacją lub ujawnieniem.

Polityka Prywatności, którą zamieszczamy poniżej, ma na celu przybliżyć Państwu temat przetwarzania i ochrony danych osobowych.

I. Postanowienia ogólne

Poniższa Polityka Prywatności przedstawia zakres przetwarzania Państwa danych osobowych, które są przez nas gromadzone.

Dane osobowe, które przetwarzamy to: imię i nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail, data urodzenia, w szczególnych przypadkach PESEL.

Dane te przetwarzamy w celu rekrutacji dzieci do naszej placówki oraz w celu wypełnienia obowiązku szkolnego.

Przetwarzamy dane dla potrzeb promocji działań dydaktyczno-wychowawczych na stronie internetowej placówki.

Przetwarzamy również dane osobowe kandydatów na stanowiska pracy oraz dane osób/firm współpracujących z nami.

Niniejsza Polityka Prywatności podlega przepisom polskiego prawa oraz wszelkim innym przepisom obowiązującym w Unii Europejskiej i będzie interpretowana zgodnie z nimi i na ich podstawie.

Wszystkie zmiany w niniejszej Polityce Prywatności będą podawane do Państwa wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem przed faktycznym wejściem w życie.

Jeśli macie Państwo jakiekolwiek pytania w sprawie naszej Polityki Prywatności, prosimy o kontakt :

 • email: przedszkole5grodzisk@wp.pl
 • numer telefonu, faxu: tel. 22 755 51 55 wew. 25, 22
 • adres pocztowy: Przedszkole nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Zielony Rynek 2, 05-825 Grodzisk Maz.

II. Kto i w jakim celu przetwarza dane?

Administratorem Danych (AD) Państwa i Państwa dzieci jest Przedszkole nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Zielony Rynek 2, 05-825 Grodzisk Mazowiecki, reprezentowany przez dyrektora szkoły.

Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), którym jest Pan Robert Kozłowski, e-mail: iod@cdkp.pl

Administrator prowadzi operacje przetwarzania Państwa Danych Osobowych – zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c, e Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Państwa dane osobowe mogą być zbierane i przechowywane wówczas, kiedy Państwo w sposób dobrowolny podzielą się z nami swoimi danymi np. wypełniając formularze na naszej stronie a także wysłając informację/zapytanie na adres e-mail placówki oraz składając osobiście dokumenty dotyczące np. przyjęcia do szkoły/przedszkola dziecka albo dokumenty rekrutacyjne na stanowisko pracy w sekretariacie szkoły.

Ochrona i przetwarzanie danych to także dane specjalnej kategorii czyli: dane o pochodzeniu (rasowe czy etniczne), dane o przekonaniach religijnych i filozoficznych, dane o opiniach politycznych, dane o członkostwie w związkach zawodowych, dane genetyczne czy biometryczne, dane dotyczące zdrowia oraz orientacji seksualnej.
Jeśli mówimy o „danych wrażliwych” to musimy mieć świadomość, że podlegają one szczególnej ochronie i musimy od Państwa otrzymać wyraźną zgodę na gromadzenie i przetwarzanie tych danych.

W przypadku naszej placówki będą wykorzystywane dane dotyczące zdrowia Państwa pociech.
Jest to rodzaj informacji, które stanowią specjalną ochronę i są przekazywane tylko i wyłącznie pod ścisłym nadzorem osób do tego powołanych.

Dopełniając obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych informujemy, że osoby niepełnoletnie, które z jakiegoś konkretnego powodu chciałyby się z nami skontaktować, muszą posiadać pozwolenie rodzica albo opiekuna prawnego. W razie braku takich zgód prośba zostanie odrzucona.

III. Komu i w jakim celu udostępniamy dane?

Państwa dane osobowe mogą być udostępnione osobom trzecim, np. dostawcom usług IT wykonujących czynności związane z obsługą i utrzymaniem naszej sieci informatycznej, firmom ubezpieczeniowym oraz osobom zaangażowanym, na podstawie prawa, w działanie naszej placówki czyli: Biuro Oświaty w Grodzisku Maz., Kuratorium Oświaty, MEN, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Państwa dane będą przetwarzane przez firmy audytorskie oraz firmy doradczo-rachunkowe w celu prawidłowego rozliczenia wystawionych przez nas dokumentów księgowych,

Za Państwa zgodą możemy ujawnić Państwa dane osobom trzecim, np. firmom ubezpieczeniowym. Firmy te mogą się z Państwem bezpośrednio skontaktować w zakresie, w jakim dane osobowe zostały przez nas przekazane. Podmioty te są zobowiązane do zachowania poufności i nie mogą wykorzystać Państwa danych do innych celów jak te, które zostały określone w niniejszej polityce prywatności.

Możemy również udostępnić dane osobowe organom, które w wyjątkowych sytuacjach niezależnych od nas np. z powodu nakazu sądowego lub innych procesów prawnych potrzebują mieć wgląd w Państwa dane.

IV. Jak pozyskujemy dane?

Podstawą przetwarzania Państwa Danych Osobowych są umowy oraz zgody na przetwarzanie danych przez Państwa dobrowolnie podpisane.

Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w celach, do których zostały pozyskane.
Dane pozyskujemy ze względu na uzasadniony interes prawny naszej placówki lub naszych partnerów.
Robimy to w ramach prawa i w zgodzie z prawem. Podanie danych oraz podpisanie zgód jest niezbędne do zawarcia z Państwem umowy.

Dane osobowe zbieramy w określony sposób poprzez:

 • formularze kontaktowe na stronie,
 • kontakt telefoniczny,
 • bezpośredni kontakt w sekretariacie naszej placówki,
 • a także kontakt za pośrednictwem mediów społecznościowych, aplikacji lub podobnych technologii.

Zbieramy Państwa dane osobowe: imię i nazwisko, płeć, wizerunek, adres e-mail, numer telefonu, adres firmowy lub domowy i inne dane kontaktowe oraz finansowe.

V. Jakie Państwo macie prawa w związku z przetwarzaniem swoich danych osobowych i w jaki sposób możecie skontaktować się z nami?

Posiadają Państwo, również prawo do:

 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych – zgodnie z art. 15-18 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,
 • przenoszenia danych – zgodnie z art. 20 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania – zgodnie z art.21 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – jeśli Państwo uznacie, że ochrona przetwarzania Państwa danych osobowych nie jest dostateczna,
 • mają Państwo również prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które są w naszym posiadaniu a także do aktualizacji i poprawy oraz uzupełnienia niekompletnych informacji,
 • jeśli Państwo chcą skorzystać ze swoich praw dotyczących modyfikacji, usunięcia, ograniczenia lub zablokowania przetwarzania danych osobowych, ewentualnie wniesienia skargi na nasze działania, prosimy kontaktować się z nami pod:
 • adresem e-mail zsp1@grodzisk.pl
 • numerem telefonu 22 755 51 55 wew. 25, fax. 22 755 60 77
 • adresem pocztowym: Przedszkole nr 5 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1, ul. Zielony Rynek 2, 05- 825 Grodzisk Mazowiecki.
 • adresem e-mail naszego Inspektora Ochrony Danych iod@cdkp.pl, Administrator Danych ma obowiązek udzielenia odpowiedzi w ciągu 30 dni od otrzymania pisemnej prośby/wniosku.

VI. Jak długo będą przechowywane Państwa dane?

Państwa Dane Osobowe będą przechowywane przez czas przewidziany w zakresie i przepisach prawa.
Dane będą przechowywane tak długo, jak długo będą potrzebne do celów określonych w naszej Polityce a następnie zostaną usunięte.
Okres ten będzie różny w zależności od Państwa kontaktów i współpracy z nami oraz od celów, w jakich je pozyskujemy od Państwa.

VII. Czy dane osobowe są zautomatyzowane i podlegają profilowaniu?

Dane osobowe nie są przetwarzane przez administratora danych w sposób zautomatyzowany i nie są poddawane profilowaniu.

VIII. Czy dane osobowe Państwa są przekazywane do Państw Trzecich?

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych nie są przekazywane do państw trzecich.