Przedszkole nr 5 im. Pszczółki Mai w Grodzisku Mazowieckim zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkola www.przedszkole5.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą
Istniejąca strona internetowa (www.przedszkole5.pl) jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Przedszkole nr 5 w Grodzisku Mazowieckim nie posiada aplikacji mobilnych.
Oświadczenie sporządzono dnia 21.09.2020r. na podstawie samooceny przeprowadzonej przez zespół nauczycieli Przedszkola nr 5 w Grodzisku Mazowieckim.
Data ostatniej aktualizacji oświadczenia: 10.12.2020r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest pani Renata Prędkopowicz, adres poczty elektronicznej: renata.predkopowicz@grodzisk.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie o jaki element chodzi oraz sposób kontaktu.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
Budynek przy ul. Zielony Rynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Problemy z dostępnością dla osób z niepełnosprawnościami wynikają z:

 • schody przy wejściu do przedszkola, braku podjazdu dla wózków
 • wejście do przedszkola nie jest przejezdne dla osób na wózkach
 • w przedszkolu nie ma toalety dla osób niepełnosprawnych
 • na zewnątrz budynku nie ma dzwonka przywołującego pracowników
 • placówka nie posiada tłumacz języka migowego
 • brak audiodeskrypcji (w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących)

Dostosowania dotyczą możliwości załatwienia wszystkich spraw na parterze budynku (budynek jest parterowy) oraz możliwości wejścia z psem przewodnikiem.

Budynek w Wólce Grodziskiej jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych.

 • wejście do przedszkola jest przejezdne dla osób poruszających się na wózkach, do wejścia prowadzi podjazd
 • toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się w szatni przedszkola,
 • na zewnątrz budynku przy wejściu głównym jest dzwonek przywołujący pracownika, istnieje możliwość załatwienia wszystkich spraw na parterze przedszkola (sekretariat),
 • możliwość wejścia z psem przewodnikiem,
 • możliwość dojazdu samochodem bezpośrednio pod wejście przedszkola

Brak

 • tłumacza języka migowego;
 • brak audiodeskrypcji (w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących)